En styrket fælles velfærd - Budgetaftale 2019

Der er mellem Det Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten indgået følgende aftale om Herlev Kommunes budget for 2019:

Budgetaftalen tager fortsat afsæt i den langsigtede kurs for kommunen, der er lagt med
kommunalbestyrelsens vedtagelse af budgettet for 2018, som følger de seneste års indgåede budgetaftaler:
• Vi fastholder og styrker servicen over for borgerne
• Vi fastholder det ambitiøse anlægsprogram for at sikre de bedst mulige rammer for den service, vi giver til borgerne

Budgetaftalen for 2019 giver et meget væsentlig løft af vores store velfærdsområder på både driftssiden og anlægssiden.

De væsentligste elementer er:

  • Et markant løft af bevillingen til vores skoler
  • Øgede normeringer til vores daginstitutioner
  • Styrkelse af vores ældreområde
  • Styrkelse af den forebyggende indsats for udsatte børn og familier
  • En klar prioritering af den grønne indsats i kommunen sammen med borgerne
  • En styrkelse og målretning af vedligeholdelsen af vores skoler

De mange væsentlige løft i budgettet for 2019 kan gennemføres, fordi der er sikret et solidt økonomisk fundament gennem ansvarsfuld styring og prioritering af indsatsen og økonomien gennem flere år.

Vores økonomiske fundament bygger på en grundlæggende sund, strukturel balance mellem indtægter og udgifter, der sikrer solid likviditet, lav skat og lav gæld. Dette er forudsætningen for fortsat at kunne prioritere vores velfærd, vores vedligeholdelse o investeringer i de kommunale ejendomme såsom skoler, daginstitutioner osv. og den fysiske udvikling af kommunen (letbanen, bymidten, de grønne områder, veje og stier m.m.).

Parterne bag budgetaftalen er enige om, at budgetaftalen grundlæggende skal respektere de rammer, der er indgået mellem KL og Regeringen for kommunernes økonomi i 2019.

Bedre rammer for vores børn og unge
Tilbuddene til vores børn og unge har altid været højt prioriteret i Herlev. Det er vores overbevisning, at det kun er gennem en klar prioritering af bl.a. vores daginstitutioner, vores skoler og vores tilbud til de udsatte og sårbare, at vores børn og unge får de bedst mulige betingelser for at udfolde og udvikle deres potentiale.

Derfor har aftaleparterne igen i år klart prioriteret området med markante forbedringer på vores skoler, vores daginstitutioner og det sociale område.

Normeringer i dagtilbud med fokus på de yngste
En god start på livet har betydning, hvis børn skal vokse op med de bedste muligheder for at klare sig selv og kunne realisere deres ønsker og drømme for fremtiden. Derfor er parterne enige om at øge normeringerne på dagtilbudsområdet med særlig fokus på de 0-2 årige. Tilsvarende er der enighed om at styrke motorikindsatsen i dagplejen.

Fokus på skolerenovering
Også i årene fremover afsætter aftaleparterne midler til at forbedre de fysiske rammer på Herlevs skoler med fokus på generel vedligeholdelse.

Gratis psykologbistand til unge
Der er allerede gode erfaringer med psykologhjælp til unge i Herlev. En tidlig indsats for sårbare unge er vigtig for de unges sociale kompetencer og videre forløb i voksenlivet, herunder om den unge kommer i uddannelse og bliver selvforsørgende. For at styrke unge i svære livssituationer og unge med fx angst tilføres PPR et halvt psykologårsværk. Timerne målrettes terapiforløb og gruppebehandlingsforløb for unge med psykisk sårbarhed. Tilbuddet skal ses som et supplement til den åbne rådgivning Headspace.

En ekstra sagsbehandler til børneområdet
En hurtig indsats og tæt opfølgning på hjælp og støtte til børn i udsatte positioner og deres familier har betydning for børnenes mulighed for at udvikle sig og vokse op med de bedste muligheder for at kunne mestre hverdagen. Derfor afsættes midler til et ekstra årsværk i børnefamilierådgivningen.

Bedre rammer for vores børn og unge – oversigt

  2019 2019-2022
DRIFT    
Normeringer i dagtilbud med fokus på de yngste 3,0 mio kr. 12,0 mio kr.
En ekstra sagsbehandler til børneområdet 0,45 mio kr. 1,2 mio kr.
Gratis psykologbistand til unge 0,3 mio kr. 1,2 mio kr.
Drift i alt 3,75 mio kr. 15,0 mio kr.
ANLÆG    
Fokus på skolerenovering 4,0 mio kr. 16,0 mio kr.
Anlæg i alt 4,0 mio kr. 16,0 mio kr.

Styrket og målrettet velfærd
Velfærdsområdet er højt prioriteret i Herlev, for velfærdsområdet spiller en afgørende rolle for rigtig mange borgere, særligt for de sårbare og svage. Derfor vil aftaleparterne sikre kommunens serviceniveau på ikke mindst ældreområdet i en tid med et voksende antal ældre. Parterne prioriterer også indsatsen over for psykisk sårbare og udsatte børnefamilier gennem målrettet og styrket forebyggende indsats over for disse grupper. Endelig er parterne enige om fortsat at fremme og styrke rekrutteringen af kvalificeret arbejdskraft inden for vores store velfærdsområder.

Fleksible tilbud til børn og unge i udsatte positioner og deres familier
Der etableres fleksible indsatser i form af intensive forløb og gruppeordninger målrettet børn og unge, som er i risiko for eksklusion, tab af progression og social mistrivsel. Indsatserne tilrettelægges så fleksibelt som muligt i forhold til målgruppe, antal forløb, gruppernes størrelse m.v. Grupperne bemandes med relevante fagprofessionelle fx lærere og pædagoger, og der tilknyttes et team med tværfaglige specialkompetencer og vejlederkompetencer, som understøtter arbejdet omkring det enkelte barn/ den enkelte unge og familien efter behov.

Imødegåelse af øget pres og stigende plejetyngde
Sundheds- og ældreområdet har gennem de sidste år været udsat for et ø et pres med stigende plejetyngde og højere grad af kompleksitet hos borgerne. Særligt har der været en stigning i udgiften til hjælpemidler, et øget antal genoptræningsplaner og et øget antal borgere med behov for sygepleje. Derfor tilføres ressourcer så serviceniveauet opretholdes.

Styrkelse af indsatsen på det specialiserede voksenområde
Det specialiserede voksenområde har gennem flere år oplevet udgiftsstigninger. For at fastholde et uændret serviceniveau hæves budgettet for 2019.

Målrettet indsats for rekruttering af social- og sundhedspersonale
Ældreområdet oplever et stigende problem med rekruttering af social- og sundhedspersonale.
Rekrutteringen har stor betydning for området, som er afhængig af uddannet arbejdskraft til at løse de stadig mere komplekse opgaver på området. Denne udfordring er kendetegnende for hele landet, hvorfor kommunerne konkurrerer på særlige tilbud til medarbejderne. Aftaleparterne er derfor enige om, at der i Herlev Kommune skal arbejdes med at finde de områder, hvor kommunen kan adskille sig positivt i forhold til andre kommuner med hensyn til rekruttering af social- og sundhedspersonale.

Støjhandlingsplan
Herlev gennemgår i disse år en markant udvikling, og mange nye borgere og virksomheder flytter til, men med byudviklingen følger også mere trafik og trafikstøj. Ved at tilføre flere midler til initiativerne i støjhandlingsplan 2018-2023 prioriterer aftaleparterne, at der i 2019 udlægges støjreducerende asfalt på Herlev Hovedgade og opsættes fartvisere på Herlevgårdsvej, Tvedvangen og Vindebyvej for derigennem at reducere hastigheden.

Styrket og målrettet velfærd – oversigt:

  2019 2019-2022
DRIFT    
Fleksible tilbud til børn og unge i udsatte positioner og deres familier 4,0 mio kr. 16,0 mio kr.
Imødegåelse af øget pres og stigende plejetyngde 3,5 mio kr. 14,0 mio kr.
Styrkelse af indsatsen på det specialiserede voksenområde 2,5 mio kr. 10,0 mio kr.
Målrettet indsats for rekruttering af social- og sundhedspersonale 0,2 mio kr. 0,8 mio kr.
Drift i alt 10,2 mio kr. 40,8 mio kr.
ANLÆG    
Støjhandlingsplan 0,3 mio kr. 1,2 mio kr.
Anlæg i alt 0,3 mio kr. 1,2 mio kr.

En styrkelse af det fælles, trygheden og den grønne indsats
Fællesskabet står stærkt i Herlev. Kommunen står på stærke fællesskaber i vores boligforeninger,
grundejerforeninger, kultur- og fritidsforeninger og nyere stærke fællesskaber som Natteravnene,
Hospitalparkens venner m.m. Igen i år har aftaleparterne prioriteret at støtte og fremme de lokale fællesskaber. Det vil også omfatte en klarere fokusering på den grønne indsats i et tæt og mere direkte samarbejde med borgerne.

Nabohjælpsskilte
Herlev Kommune skal være tryg at bo og færdes i. Derfor er aftaleparterne enige om, at samtlige
boligforeninger/boligområder opfordres til at tilmelde sig Trygfonden Nabohjælp, hvorfor der i budgettet er afsat et årligt beløb til brug for indkøb og opsætning af skilte i de områder, der tilmelder sig ordningen.

Natteravne
Natteravnene er vokset, så der i dag er mere end 65 voksne frivillige, der fast er til stede rundt om i Herlev om aftenen og i forbindelse med diverse arrangementer. Aftaleparterne ønsker at sikre fundamentet for indsatsen på baggrund af en partnerskabsaftale.

Opnormering af Kontrolgruppen
På baggrund af Kontrolgruppens gode resultater ansættes et årsværk yderligere til styrkelse af behandling af flere sager med mulige tilbagebetalingskrav vedrørende uberettigede udbetalte sociale ydelser. Et ekstra årsværk vil endvidere give mulighed for at gennemføre flere lokale kampagner målrettet socialt bedrageri og fejludbetalinger. Den øgede indsats giver endvidere mulighed for gennem kontrolfunktioner at begrænse udbetaling af uberettigede ydelser, og ved den tidlige indsats bliver der mindre brug for tilbagebetalingskrav.

Udvalg vedr. grøn strategi og omstilling samt ESCO 2.0
FNs verdensmål sætter en global dagsorden for en fremtidig bæredygtig udvikling og grøn omstilling, som også skal udfoldes lokalt. Det omfatter også en videreførelse af ESCO-projektet i en ESCO 2.0 version. Aftaleparterne er derfor enige om at arbejde målrettet med FN s verdensmål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund, 12: Ansvarligt forbrug og produktion, 13: Klimaindsats og 17: Partnerskab for handlinger i Herlev Kommune i forbindelse med implementering af den kommende Klima- og Energihandleplan og i den kommende Kommuneplan. De udvalgte verdensmål bliver dermed et omdrejningspunkt for samarbejdet med erhvervslivet og i dialogen med og inddragelsen af borgerne. Arbejdet bliver forankret i et opgaveudvalg (paragraf 17 stk. 4 udvalg), hvor borgere, sagkyndige, erhvervsliv, foreninger og kommunalbestyrelsesmedlemmer skal komme med bud på bæredygtig udvikling og grøn omstilling.

Trafiksikkerhedspulje
Det skal være sikkert og trygt at bevæge sig rundt i trafikken i Herlev – både for de, der bor her og for alle dem, der dagligt pendler til eller gennem byen. Med budgetaftalen forstærker vi kommunens årelange indsats for at gøre byen mere trafiksikker og sikrer, at der i 2019-2020 kan etableres hastighedszoner i Gammelgårdsvej/Højergårdskvarteret udover den allerede planlagte.

Udvidelse af elcykelprojektet
Aftaleparterne er enige om at udvide elcykelprojektet, hvor kommunen udlåner elcykler til borgere, så de kan cykle på arbejde i stedet for at tage bilen o på den måde at være med til at fremme en sund og grøn transportform. Det er muligt at anskaffe 5-6 elcykler for det afsatte beløb.

Frivilligcenter
Frivilligcenteret har gennem de senere år udviklet en række nye samarbejder og tiltag sammen med og for forskellige borgergrupper i Herlev. Tiltag der er efterspurgte, og som skaber progression for borgere, der ellers ikke har fundet lignende tilbud tidligere. En række af tiltagene har været finansieret af tidskrævende og ofte usikre fondsansøgninger. Aftaleparterne ønsker at sikre, at Frivilligcenteret fremadrettet kan prioritere ressourcerne til disse indsatser, samt at der i 201 gennemføres en analyse af kommunens anvendelse af ressourcerne på det frivillige sociale område.

En styrkelse af det fælles, trygheden og den grønne indsats – oversigt
  2019 2019-2022
DRIFT    
Natteravnene 0,025 mio kr. 0,1 mio kr.
Opnormering af kontrolgruppen 0,53 mio kr. 2,12 mio kr.
Arbejde med FNs verdensmål og grøn omstilling 0,15 mio kr. 0,6 mio kr.
Udvidelse af elcykelprojektet 0,1 mio kr. 0,1 mio kr.
Frivilligcenteret 0,3 mio kr. 1,2 mio kr.
Drift i alt 1,105 mio kr. 4,12 mio kr.
ANLÆG    
Nabohjælpsskilte 0,2 mio kr. 0,2 mio kr.
Trafiksikkerhedspulje 0,5 mio kr. 1,0 mio kr.
Anlæg i alt 0,7 mio kr. 1,2 mio kr.

Der er aftalt følgende finansiering:

  2019 2019-2022
DRIFT – Finansiering    
Ophør af tilskud til Herlevbogen -0,275 mio kr. -1,1 mio kr.
Ophør af Fællesskabspuljen -0,75 mio kr. -3,0 mio kr.
Drift – Finansiering i alt -1,025 mio kr. -4,1 mio kr.